อาจารย์ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล


อาจารย์ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท Master’s Degree in Literature Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages Huazhong University of Science and Technology 2558
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2554

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่
1โครงการ “รู้ลึก รู้จริง เตรียมความพร้อมสู่การประเมินรับรองสมรรถนะบุคคลฯ อาชีพผู้สอนภาษาจีน"2 พฤศจิกายน 2564ออนไลน์
2โครงการ “รู้ลึก รู้จริง เตรียมความพร้อมสู่การประเมินรับรองสมรรถนะบุคคลฯ อาชีพผู้สอนภาษาจีน"3 พฤศจิกายน 2564ออนไลน์
3 "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ครั้งที่ 2" 11 ธันวาคม 2564ออนไลน์
4 "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ครั้งที่ 2" 12 ธันวาคม 2564ออนไลน์
5 "การสร้างสรรค์ผลงานด้านการแปล การผลิตผลงานแปล ตำราการแปล และวิจัยด้านการแปล" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง 19 มกราคม 2565ออนไลน์
6โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ4 กุมภาพันธ์ 2565ออนไลน์
7โครงการอบรม “หลักเกณฑ์ เทคนิค และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์”7 กุมภาพันธ์ 2565ออนไลน์
8โครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 หัวข้อ "การเเปลวรรณกรรมภาษาจีนเป็นภาษาไทย" โครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 9 "ศึกษาการเขียนภาษาจีนในภาษาที่สอง"25 มีนาคม 2565ออนไลน์
9"ขอตำแหน่งวิชาการอย่างไร - ไม่ให้โดนเท"31 มีนาคม 2565ออนไลน์
10โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ11 เมษายน 2565ออนไลน์
11โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิสวกรสังคม (วสค.)18 เมษายน 2565ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
12โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิสวกรสังคม (วสค.)19 เมษายน 2565ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิสวกรสังคม (วสค.)20 เมษายน 2565ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
14โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิสวกรสังคม (วสค.)25 เมษายน 2565ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
15โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิสวกรสังคม (วสค.)26 เมษายน 2565ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
16โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”29 เมษายน 2564ออนไลน์

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 01/07/2022 เวลา 10:50 น.