อาจารย์ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล


อาจารย์ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท Master’s Degree in Literature Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages Huazhong University of Science and Technology 2558
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2554

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์