ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์


 1. ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา .ศ. สถาบันการศึกษา
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 

สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 2550

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2548

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 1. การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

          1 การศึกษาดูงาน ต่างประเทศ

รายการ ช่วงเวลา สถานที่
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในกับอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์เพื่อเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพและเสริมทัศนคติที่ดี วันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยบันเตียเมียนเจน และ มหาวิทยาลัยกำปงเชอเตรีย
ศึกษาดูงาน

ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 28-30 กรกฏาคม 2557 ณ บริษัท Dell Computer Co., Ltd
ศึกษาดูงาน

ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 28-30 กรกฏาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์

ศึกษาดูงานวัฒนธรรมและประเพณีประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ณ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว. วันที่ 23-27 ธันวาคม 2555 ณ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

          2 การศึกษาดูงาน ในประเทศ

รายการ ช่วงเวลา สถานที่
การจัดการความรู้ เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับครู และกระบวนการชุมชมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561

 

ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

จังหวัดนครปฐม

การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทางศิลป วัฒนธรรม และท้องถิ่น วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 33 วันที่ 13-15 กรกฏาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 วันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

รายการ ช่วงเวลา สถานที่
การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 1. การฝึกอบรม
รายการ ช่วงเวลา สถานที่
STEM in action 5 Important Industries for Developing EEC-STEM Curriculum วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)

อบรม Local Trainer โครงการความร่วมมือพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โครงการความมือร่วมมือระหว่าง สสวท. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก)  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 8 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)

อบรมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 วันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมแก้วลืมคอน โรงแรมบางปะกง ปาร์ค

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อบรมการใช้ Google Scholar (ขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย) วันที่ 3 มีนาคม 2564 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อบรมศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ระยะที่ 2) วันที่ 26-27 พศจิกายน 2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และลงพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน.
อบรมศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น วันที่ 8-10 พศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

รายการ ช่วงเวลา สถานที่
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิถีใหม่ตามแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ วันที่ 27-29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดีวารี บีช พัทยท จังหวัดชลบุรี
การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมกรุงศรีวิเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อบรมปฏิบัติการวิทยากรท้องถิ่น (Local trainer) หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มี

สมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จังหวัดปทุมธานี
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 31 มกราคม 2563

 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุุรี
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโชคอนันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ ในการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานสู่ฐานสมรรถนะ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท

แอนท์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ วันที่ 5-7 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนาหาดทรายทองรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

 

 

 1. ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน
 • ปฏิบัติการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ (พ.ศ.2553-ปัจจุบัน)

 

 1. สาขาวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การศึกษาศาสตร์
 • สาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 1. ผลงานวิชาการ
 2. บทความวิจัย:

พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา, อดิเรก เยาว์วงค์, ชุติมา นุตยะสกุล, ภาวินีย์ มาดแม้น.(2562).การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการช่องทางการตลาดของมะม่วงและผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูปที่ส่งผลต่อความหลากหลายตามกลุ่มผู้บริโภคให้เกิดการรับรู้และยั่งยืนผ่าน ระบบสื่อออนไลน์.

หมายเหตุ ลงวารสารวิชาการบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง TCI2 ปี 2565

อดิเรก เยาว์วงค์ และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2557) การสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจัดการความรู้ ด้านการบริหารงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษา, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2556-พฤษภาคม 2557 TCI1

Yaowong, A., & Piriyasurawong, P. (2014). Synthesis  Components  and  Electronic  Information  Data  Interchange  Model  for  Knowledge Management in Educational Administration between Higher Education Institutions , Journal of Advanced Management Science Vol. 2, No. 2, 145-148.

 

 1. การนำเสนองานวิจัย

อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี. (2561). การสังเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา. หน้า 99-104.

อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 14  เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ. หน้า 220-227

อดิเรก เยาว์วงค์. (2559). การพัฒนาตัวแบบวัดประสิทธิภาพการเรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคนิคซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 45-49.

อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี. (2558). ผลกระทบของพฤติกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้แบบจําลองสมการโครงสร้าง. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยนครพนม.

อดิเรก เยาว์วงค์ และณมน จีรังสุวรรณ. (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นหลักบนการปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา.

อดิเรก เยาว์วงค์ .(2555). การพัฒนาระบบเครือข่ายตรวจจับแบบไร้สายโดยใช้แบบหลายเครือข่าย. การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2, 29 พฤษภาคม 2555, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

 1. เอกสารประกอบการสอน, ตำรา

อดิเรก เยาว์วงค์. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบปฏิบัติการ. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์.

อดิเรก เยาว์วงค์. (2560). ระบบการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์. 219 หน้า

 

 1. งานบริการวิชาการ ย้อนหลัง 3 ปี (วิทยากร)
รายการ วันที่ สถานที่
โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ วันที่ 29-30 เมษายน 2564

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ สำหรับการสอนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 20 มีนาคม 2564 ห้องเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูดิจิทัลและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ) ให้กับผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2563 และวันที่  21 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ออนไลน์)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูล โฮเทล แอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 9-10 สิงหาคม 2563

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900
โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ SSRU Next

 

วันที่ 16,17 และ 22 กรกฏาคม 2563

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 อบรมรูปแบบออนไลน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพิ่มศักยภาพครูในมีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วันที่ 15-20 มิถุนายน 2563

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพครูสำหรับครูและบุคลาการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 20-21 และ 27-28 เมษายน 2562

 

ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส

รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 1. ประสบการณ์การทำงาน/คณะกรรมการ

– ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2563

– รองผู้อำนวยอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560

– ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี พ.ศ. 2564

– คณะกรรมการร่วมจัดทำข้อสอบ (กลุ่มวิชาเอก) สำหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2564

– กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี พ.ศ. 2563

– กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2562

– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล ปี พ.ศ. 2564

– คณะกรรมการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2564

– ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอบทความในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปี พ.ศ. 2563

– ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองพิจารณาบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 (ASTC2021) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ปี พ.ศ. 2564

– ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปี พ.ศ. 2564

– ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563- ปัจจุบัน

– ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในการจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ. 2564

– ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน

– ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน

– คณะกรรมการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2562

– คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

– คณะกรรมการงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2553- ปัจจุบัน

– คณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2562

– คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2559

 


ดาวน์โหลดเอกสาร