ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์


ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2550
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • ปฏิบัติการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ.2553-ปัจจุบัน)

 

ประสบการณ์การทำงาน/คณะกรรมการ

 • ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2563
 • รองผู้อำนวยอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560
 • ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี พ.ศ. 2564
 • คณะกรรมการร่วมจัดทำข้อสอบ (กลุ่มวิชาเอก) สำหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2564
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี พ.ศ. 2563
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2562
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล ปี พ.ศ. 2564
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2564
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอบทความในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปี พ.ศ. 2563
 • ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองพิจารณาบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 (ASTC2021) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ปี พ.ศ. 2564
 • ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปี พ.ศ. 2564
 • ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563- ปัจจุบัน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในการจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ. 2564
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2562
 • คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
 • คณะกรรมการงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2553- ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2562
 • คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2559

 


ความเชี่ยวชาญ

 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การศึกษาศาสตร์
 • สาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
27-29 มิถุนายน 2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในกับอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์เพื่อเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพและเสริมทัศนคติที่ดี วิทยาลัยบันเตียเมียนเจน และ มหาวิทยาลัยกำปงเชอเตรีย
28-30 กรกฏาคม 2557 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย บริษัท Dell Computer Co., Ltd
28-30 กรกฏาคม 2557 ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์
 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2556 ศึกษาดูงานวัฒนธรรมและประเพณีประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้
23-27 ธันวาคม 2555 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ณ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
18-20 กรกฏาคม 2561 การจัดการความรู้ เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับครู และกระบวนการชุมชมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
25-29 มิถุนายน 2561 การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทางศิลป วัฒนธรรม และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13-15 กรกฏาคม 2559 การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 มิถุนายน 2558 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
21-23 มกราคม 2558 การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19-21 กรกฎาคม 2557 การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 พฤษภาคม 2564 STEM in action 5 Important Industries for Developing EEC-STEM Curriculu สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)
8 เมษายน 2564 อบรม Local Trainer โครงการความร่วมมือพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โครงการความมือร่วมมือระหว่าง สสวท. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก)  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)
6 มีนาคม 2564 อบรมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ห้องประชุมแก้วลืมคอน โรงแรมบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3 มีนาคม 2564 อบรมการใช้ Google Scholar (ขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
26-27 พศจิกายน 2563 อบรมศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และลงพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน.
8-10 พศจิกายน 2563 อบรมศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ห้องประชุมโรงแรมอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
27-29 กันยายน 2563 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิถีใหม่ตามแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ โรงแรมดีวารี บีช พัทยท จังหวัดชลบุรี
10-11 มีนาคม 2563 การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมกรุงศรีวิเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5-7 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมปฏิบัติการวิทยากรท้องถิ่น (Local trainer) หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จังหวัดปทุมธานี
31 มกราคม 2563 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุุรี
17 ธันวาคม 2562 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17-19 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ ในการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานสู่ฐานสมรรถนะ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนท์ สปา จังหวัดนครราชสีมา
5-7 กรกฏาคม 2560 โครงการกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ห้องประชุมสัมมนาหาดทรายทองรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

 

 


บทความวิจัย

 • พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา, อดิเรก เยาว์วงค์, ชุติมา นุตยะสกุล, ภาวินีย์ มาดแม้น.(2562).การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการช่องทางการตลาดของมะม่วงและผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูปที่ส่งผลต่อความหลากหลายตามกลุ่มผู้บริโภคให้เกิดการรับรู้และยั่งยืนผ่าน ระบบสื่อออนไลน์.
 • อดิเรก เยาว์วงค์ และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2557) การสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจัดการความรู้ ด้านการบริหารงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษา, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2556-พฤษภาคม 2557 TCI1
 • Yaowong, A., & Piriyasurawong, P. (2014). Synthesis  Components  and  Electronic  Information  Data  Interchange  Model  for  Knowledge Management in Educational Administration between Higher Education Institutions , Journal of Advanced Management Science Vol. 2, No. 2, 145-148.

 


การนำเสนองานวิจัย

 • อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี. (2561). การสังเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา. หน้า 99-104.
 • อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 14  เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ. หน้า 220-227
 • อดิเรก เยาว์วงค์. (2559). การพัฒนาตัวแบบวัดประสิทธิภาพการเรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคนิคซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 45-49.
 • อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี. (2558). ผลกระทบของพฤติกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้แบบจําลองสมการโครงสร้าง. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยนครพนม.
 • อดิเรก เยาว์วงค์ และณมน จีรังสุวรรณ. (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นหลักบนการปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา.
 • อดิเรก เยาว์วงค์ .(2555). การพัฒนาระบบเครือข่ายตรวจจับแบบไร้สายโดยใช้แบบหลายเครือข่าย. การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2, 29 พฤษภาคม 2555, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • อดิเรก เยาว์วงค์. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบปฏิบัติการ. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • อดิเรก เยาว์วงค์. (2560). ระบบการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 219 หน้า.

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

วันที่ รายการ สถานที่
29-30 เมษายน 2564 โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
6-7 พฤษภาคม 2564 โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
20 มีนาคม 2564 โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ สำหรับการสอนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21 ห้องเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17-19 ตุลาคม 2563 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูดิจิทัลและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ) ให้กับผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ออนไลน์)
21 ตุลาคม 2563 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูดิจิทัลและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ) ให้กับผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ออนไลน์)
19-20 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงแรมซันไรส์ ลากูล โฮเทล แอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
9-10 สิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900
16,17 และ 22 กรกฏาคม 2563 โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ SSRU Next ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22-26 มิถุนายน 2563 โครงการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 อบรมรูปแบบออนไลน์
15-20 มิถุนายน 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพิ่มศักยภาพครูในมีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
13 พฤษภาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
20-21 และ 27-28 เมษายน 2562 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพครูสำหรับครูและบุคลาการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา