ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เลื่อนเปิดเรียนนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เลื่อนเปิดเรียนนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564