สาส์นจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาส์นจากคณบดีคณะครุศาสตร์

ยินดีต้อนรับสู่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จากข้อมูลประวัติของสถาบันแห่งนี้ กล่าวได้ว่าศาสตร์ทางครุศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2483 ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด” วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ได้รับการสถาปนาเป็น “วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนามสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” และในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำให้คณะครุศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

คณะครุศาสตร์ได้อยู่คู่สถาบันแห่งนี้มากว่า 8 ทศวรรษ ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก จากอดีตถึงปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ ยังคงมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้มีสมรรถนะวิชาชีพเป็นเลิศ มีความรู้ในศาสตร์ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาเยาวชนของชาติในฐานะ “ครูคุณภาพ”ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
คณบดีคณะครุศาสตร์